6 interactievaardigheden die jij thuis toe kunt passen - SKSG Kinderopvang (2024)

OP REIS | Wat draagt onze kinderopvang bij aan de ontwikkeling van jouw kind

Hoe werken we bij SKSG eigenlijk? Waarom doen we wat we doen? Wat betekent optimale kindontwikkeling in onze ogen? En hoe geven we jouw kind de ruimte om zichzelf te ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo? Met andere woorden, wat draagt onze kinderopvang bij aan de ontwikkeling van jouw kind?

Wij hebben veel pedagogische expertise in huis en misschien kun jij wel wat hebben aan onze kennis en ervaring. Wat betekent kindontwikkeling in onze ogen en hoe stimuleren wij de ontwikkeling van je kind? In dit blog geven we je een inkijkje in ons werk en geven we tips en trucs om op pedagogisch gebied zelf ook uit te blinken.

6 interactievaardigheden die jij thuis toe kunt passen - SKSG Kinderopvang (1)

Warme interactie met volwassenen is van grote invloed op de ontwikkeling van je kind

Positief omgaan met je kind: we nemen jouw kind mee OP REIS

Een warme en toegankelijke interactie met volwassenen is van grote invloed op de ontwikkeling en het welzijn van je kind. Om je kind een veilige, prettige en stimulerende omgeving te bieden, werken we volgens zes interactievaardigheden. Deze vaardigheden korten we af naar OP REIS en vormen de basis van ons pedagogisch handelen.

  • O | Ontwikkeling stimuleren
  • P | Positieve interacties bevorderen
  • R | Respect voor de autonomie hebben
  • E | Emotionele ondersteuning bieden
  • I | Informatie en uitleg geven
  • S | Structuur geven en grenzen stellen

| O | Ontwikkeling stimuleren

Een kind leert door te spelen. Dit kan alleen, maar ook door samen met andere kinderen te spelen. Door samen te werken met andere kinderen, of door het ondernemen van allerlei activiteiten. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren jouw kind om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Dit doen we onder andere door het aanbieden van materialen en het uitvoeren van activiteiten passend bij de ontwikkelingsfase van jouw kind.

We geven jouw baby op de grond alle ruimte om te rollen en te tijgeren. Ook bieden we materialen aan waarmee jouw kind op ontdekkingstocht kan, bijvoorbeeld door te ruiken, te voelen en te proeven. Daarnaast beginnen we ook al vroeg met voorlezen aan jouw kind. ZO stimuleren we bijvoorbeeld de taalontwikkeling. En wanneer je kind ouder is, geven we jouw kind de kans om buiten de grovere motoriek te ontwikkelen, door hem of haar lekker te laten klauteren, klimmen en balanceren. Ook thuis kun je bewust de ontwikkeling van je kind stimuleren door je kind te laten helpen met koken, door lekker samen naar het park te gaan of door samen met je kind een blokkentoren te bouwen.

| P | Positieve interacties bevorderen

We helpen jouw kind om zich veilig te voelen bij de andere kinderen op de groep. Daarbij begeleiden we jouw kind bij het opbouwen van positieve relaties met andere kinderen en stimuleren je kind om samen te spelen en samen te werken met zijn of haar leeftijdgenootjes. We vinden het belangrijk dat er op de groep saamhorigheid en verbondenheid is tussen de kinderen. Dit stimuleren we door duidelijke regels, terugkerende tradities en herkenbare structuur in bijvoorbeeld de dagindeling.

Wat kun je zelf doen?

Geef je kind zelf ook de ruimte om eigen kameraadjes en vriendinnen te kiezen. En vliegen ze elkaar na vijf minuten spelen al in de haren? Geef ze dan de mogelijkheid om dit conflict onderling op te lossen. Dat komt het respect hebben voor de autonomie van je kind weer ten goede.

6 interactievaardigheden die jij thuis toe kunt passen - SKSG Kinderopvang (2)

Geef je kind de ruimte om zelf het conflict met een ander kind op te lossen

| R | Respect hebben voor de autonomie

Onze pedagogisch medewerkers respecteren de eigenheid van je kind en bevorderen zijn of haar zelfstandigheid. Jouw kind wil het liefst álles zelf doen. Zelf yoghurt eten met een lepel, zelf leren lopen, zelf zijn of haar brood smeren en zelf zijn of haar veters strikken. En het liefst doet jouw kind dit op zijn of haar eigen manier en in een eigen tempo. Bij ons krijgt je kind, al vanaf het moment dat je kind een baby is, alle ruimte om zichzelf en de wereld te ontdekken in zijn of haar eigen tempo.

Hoe kun je dit als ouder zelf toepassen, thuis?

Laat je kind vooral eerst iets zelf proberen en respecteer de keuzes – mits het binnen de werkbare kaders valt. Wil je kind graag zijn of haar regenlaarzen aan, terwijl de mussen buiten van het dak vallen? Laat het vooral gebeuren. Hij of zij komt er vanzelf wel achter dat het wat heet en plakkerig wordt. En zo niet? Ook prima. En wil je kind zelf zijn of haar sandalen aantrekken. Helemaal goed! Betekent dit dat de linkervoet in de rechterschoen verdwijnt? Hij of zij zal toch niet de Nijmeegse Vierdaagse gaan lopen, dus laat je kind lekker trots rondstappen met bananenvoeten.

6 interactievaardigheden die jij thuis toe kunt passen - SKSG Kinderopvang (3)

We zijn betrokken bij de leefwereld van je kind en geïnteresseerd in wat je kind ervaart

| E | Emotionele ondersteuning bieden

Wij zien je kind en luisteren naar je kind. Je kind kan bij de pedagogisch medewerker op de groep terecht wanneer hij of zij bang, boos of verdrietig is. We erkennen dit gevoel en benoemen dit. Het gevoel mag er zijn. We voelen ons betrokken bij de leefwereld van je kind en zijn geïnteresseerd in wat je kind ervaart. Daarom leren we je kind ook om woorden te geven aan zijn of haar gevoel. Door met aandacht te luisteren naar je kind en hem of haar aan te moedigen meer te vertellen, kun je ook zelf je kind emotioneel ondersteunen. ‘Ik snap dat je hier heel verdrietig van wordt’, ‘Ik zie dat je het lastig vindt om je auto terug te vragen’.

| I | Informatie en uitleg geven

Jouw kind heeft uitleg en informatie nodig, om de wereld te begrijpen. We benoemen wat we zien en horen. Dit is niet alleen goed voor de taalontwikkeling, ook stimuleren we hiermee de cognitieve en sociale ontwikkeling. Daarom vertellen we jouw baby tijdens het verschonen bijvoorbeeld ook precies wat we doen en nemen we je kind door alles te benoemen, mee in het proces van broekje uit, vieze luier vervangen door een schone en het sluiten van de romper.

Hoe pas ik dit zelf thuis toe?

Zelf kun je dit ook gemakkelijk thuis toepassen, door te benoemen wat je ziet, ervaart of voelt en uit te leggen hoe en waarom achter bepaalde keuzes. Stel dat je kind zich afvraagt waarom hij of zij op een bepaalde tijd thuis dient te zijn, dan kun je dat prima toelichten. “We gaan om 17.30 uur eten en ik vind het fijn wanneer we gezamenlijk als gezin eten.”

6 interactievaardigheden die jij thuis toe kunt passen - SKSG Kinderopvang (4)

Structuur en grenzen geven je kind houvast en emotionele veiligheid

| S | Structuur geven en grenzen stellen

We noemden het al eerder, en je merkt het vast zelf ook aan je kind, maar jouw kind heeft de ongelimiteerde drang om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Aan jou, onze pedagogisch medewerkers, en andere verzorgers en opvoeders van jouw kind, de taak om grenzen te stellen en structuur te bieden. Structuur en grenzen geven je kind houvast en emotionele veiligheid. En ook fysieke veiligheid, zoals dat je in het donker je verlichting aan doet, wanneer je gaat fietsen. Wanneer je kind leert om te delaen met afspraken leert je kind het eigen gedrag te structureren en het geweten te ontwikkelen.

Herkenbare rituelen en routines

Ook door herkenbare rituelen en routines, weet je kind wat er gaat gebeuren. Voor het slapengaan een verhaaltje lezen, samen de ontbijtspullen klaar zetten in de ochtend en tv kijken wanneer jij gaat koken. Dit zijn allemaal herkenbare situaties en die bieden jouw kind houvast en rust. Voor jou als ouder is het van belang om te bedenken waar je grenzen liggen, wat je belangrijk vindt om je kind mee te geven en hoe bepaalde afspraken gemaakt worden en wat de gevolgen zijn wanneer afspraken niet nageleefd worden. En weet dat het soms ook prima is om mee te veren met de situatie en de realiteit. Af en toe kun je prima toegeven aan de wensen en behoeften van je kind. En weet: kinderen kun je vanaf een jaar of vier prima betrekken bij het maken van deze afspraken. Dat geeft jouw kind een stukje verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

6 interactievaardigheden die jij thuis toe kunt passen - SKSG Kinderopvang (5)

INTERACTIEVAARDIGHEDEN ZIJN EVEN BELANGRIJK

De zes interactievaardigheden zijn allemaal even belangrijk. Ze zijn nauw met elkaar verbonden en geen enkele vaardigheid is een op zichzelf staand gegeven.

6 interactievaardigheden die jij thuis toe kunt passen - SKSG Kinderopvang (6)

EMOTIONELE ONDERSTEUNING EN AUTONOMIE

Bij respect hebben voor de autonomie van je kind, is het geven van emotionele ondersteuning belangrijk. Door informatie en uitleg te geven, kun je samen afspraken maken en leert jouw kind leren omgaan met grenzen en kaders.

6 interactievaardigheden die jij thuis toe kunt passen - SKSG Kinderopvang (7)

DE VAARDIGHEDEN ZIJN NAUW MET ELKAAR VERBONDEN

Wanneer je zegt “Ik zie dat je boos bent en dat begrijp ik, maar ik wil wel dat je voorzichtig met mijn spullen omgaat” geef je emotionele ondersteuning, én geef je grenzen aan.

6 interactievaardigheden die jij thuis toe kunt passen - SKSG Kinderopvang (8)

EEN KEUZE GEVEN, AUTONOMIE EN KADERS

Door bijvoorbeeld een keuze te geven aan je kind, respecteer je de autonomie van je kind, maar dan wel kaders. Wanneer het bedtijd is, realiseer je dat door bijvoorbeeld deze vraag te stellen: “Wil je eerst tandenpoetsen of eerst je pyjama aan?”.

6 interactievaardigheden die jij thuis toe kunt passen - SKSG Kinderopvang (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated:

Views: 6214

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.