آهنگ 1 2 3 از Sofia Reyes و Jason Derulo (2024)

با دانلود آهنگ 1 2 3 از Sofia Reyes و Jason Deruloصوتی با فرمت mp3 و کیفیت 320 با لینک مستقیم همراهتان هستیم.
آهنگ یک دو سه یکی از محبوب ترین آهنگهای خارجی است که ویدیو های چالش رقص زیادی با این موزیک اسپانیایی خوش ریتم در فضای مجازی منتشر شده است.
به درخواست مخاطبان سایت باارزش ، ترجمه آهنگ 1 2 3 نیز به این مطلب اضافه شد.
سوفیا ریس و جیسون درولو اگر چه از چهره های سرشناس موسیقی دنیا هستند ولی باید قبول کرد که همکاری آنها در آهنگ اون دو ترز ” به معنی اعداد یک دو سه در زبان اسپانیایی ” ، شهرت آنها را چندین برابر کرد.

Download Spanish Happy Muisc 1 2 3 by Sofia Reyes ft Jason Derulo mp3 with Text and Lyrics

متن اسپانیایی آهنگ 1 2 3

Oh, baby, I’m thinkin’ maybe

عزیزم دارم به این فکر می کنم که انگاری

… That you were always a piece of shhh

همیشه اینقدر عوضی بودی

You’re rubbin’ your dirt on everyone’s skirt

همش به پر و پای همه می پیچی

… You know how to be a ddd

خوب بلدی آدم ناجوری باشی

Donde están tus modales? que no aprendiste ni a saludar

تربیتت کجا رفته ؟ حتی سلام کردن هم بلد نیستی

Parece que hoy me gustas un poco más

انگاری امروز بیشتر از روزای دیگه ازت خوشم میاد

? Hola, ¿Comment allez, allez vous

سلام حالت چطوره؟

So nice to meet ya

از آشنایی باهات خوشحالم

You say we should go and get a room

بهم میگی باید بریم و یه اتاق رزرو کنیم

If you wanna turn it on

اگه میخوای روشنش کنی

Go, get a lightbulb, después hablamos

برو یه چراغ بیار بعدش باهام حرف بزنیم

If you wanna turn it on

اگه میخوای روشنش کنی

Go, get a lighter, después bailamos

برو یه فندک بیار بعدش رقصیدن رو شروع کنیم

Oh, un, dos, tres

یک دو سه

Un, dos, tres

یک دو سه

Si te doy un beso ya estás a mis pies

اگه بهت یکم رو بدم سریع به دست و پام میفتی

Dime un, dos, tres

بهم بگو یک دو سه

Un, dos, tres

یک دو سه

La la la la la la la la la la

متن آهنگ یک دو سه

Baby just hush the talkin

عزیزم بی خیال حرف زدن شو

And let my lovin’ ease your mind

و بزار عشقم باعث آرامش خیالت بشه

If love’s the game, let’s play a million times

اگه عشق یه بازی باشه بیا میلیون ها بار اونو بازی کنیم

Baby, give it to me

عزیزم دستتو بده به من

I’ll be good company

من می تونم یار خوبی باشم

Baby, mi nombre es

عزیزم اسم من

Jason Derulo, oh

جیسون درولو هستش

If you wanna turn it on

اگه میخوای روشنش کنی

Go, get a lightbulb, después hablamos

برو یه چراغ بیار بعدش باهام حرف بزنیم

If you wanna turn it on

اگه میخوای روشنش کنی

Go, get a lighter, después bailamos

برو یه فندک بیار بعدش رقصیدن رو شروع کنیم

Oh, un, dos, tres

یک دو سه

Un, dos, tres

یک دو سه

Si te doy un beso ya estás a mis pies

اگه بهت یکم رو بدم سریع به دست و پام میفتی

Dime un, dos, tres

بهم بگو یک دو سه

Un, dos, tres

یک دو سه

La la la la la, la la la la la

آهنگ 1 2 3 از سوفیا ریس

De La Ghetto, baby

من دا لا قتو (اسم خواننده) هستم عزیزم

Disculpe la ignorancia, nunca quise lastimarte

ببخشید اگه تحویلت نگرفتم قصد نداشتم ناراحتت کنم

Lo que quiero es transformarte en mi diosa, mi obra de arte

هدفم اینه که تو رو وارد فرمانروایی خودم بکنم ،یعنی شاهکار هنری خودم

Dime si tu quiere’ averiguar cómo se hace

اگه مایلی راه و روشش رو یاد بگیری بهم بگو

Prendemo’ toda la noche y a las nubes voy a llevarte

ما همه ی شبا رو اوج ایم و می خوام تو رو تا ابرا بالا بیارم

Quiero enseñarte mucha’ cosa’ interesante

خیلی چیزای جالبی هست که میخوام بهت نشون بدم

Convertirte en mi dama, en la cama amarrarte

تا تو رو عشق زندگیم کنم و کنارم نگهت دارم

Besarte arriba, abajo pa’ ponerlo interesante

تا از سر تا پا قربون صدقه ات برم و زندگی رو جالبش کنم

Después de todo, de esto no vas a olvidarte

بعدش دیگه هیچوقت این خاطره ی خوش از یادت نمیره

آهنگ یک دو سه از جیسون درولو

? Hola, ¿Comment allez, allez vous

سلام حالت چطوره؟

It’s ’bout time

دیگه وقتشه

We go and get a room

که بریم و یه اتاق رزرو کنیم

If you wanna turn it on

اگه میخوای روشنش کنی

Go, get a lightbulb, después hablamos

برو یه چراغ بیار بعدش باهام حرف بزنیم

If you wanna turn it on

اگه میخوای روشنش کنی

Go, get a lighter, después bailamos

برو یه فندک بیار بعدش رقصیدن رو شروع کنیم

Oh, un, dos, tres

یک دو سه

Un, dos, tres

یک دو سه

Si te doy un beso ya estás a mis pies

اگه بهت یکم رو بدم سریع به دست و پام میفتی

Dime un, dos, tres

بهم بگو یک دو سه

Un, dos, tres

یک دو سه

La la la la la, la la la la la

Love how you count it out for me, babe

عزیزم عاشق طرز شمردن 1 تا 3 تو ام

Un, dos, tres

یک دو سه

Un, dos, tres

یک دو سه

Love how you count it out for me, babe

عزیزم عاشق طرز شمردن 1 تا 3 تو ام

دانلود ویدیو |23 مگابایت

دانلود آهنگ 1 2 3 از Sofia Reyes و Jason Derulo

دانلود آهنگ کیفیت عالی | 8 مگابایت

دانلود آهنگ اسپانیایی جدید با ترجمه ریمیکس Liranov بنام Gyurza با ترجمه

برای با خبر شدن از جدیدترین آهنگهای خارجی صفحه اینستاگرام باارزش را دنبال کنید.

برچسب ها

آهنگ اسپانیایی شاد آهنگ اسپانیایی مخصوص رقص چالشرقص اسپانیایی اینستاگرام دانلود آهنگ اسپانیایی موزیک اسپانیایی

آهنگ 1 2 3 از Sofia Reyes و Jason Derulo (2024)

FAQs

Why do singers say 1 2 3 4? ›

In music, counting is a system of regularly occurring sounds that serve to assist with the performance or audition of music by allowing the easy identification of the beat. Commonly, this involves verbally counting the beats in each measure as they occur, whether there be 2 beats, 3 beats, 4 beats, or even 5 beats.

Who sings the 1/2/3/4 song on Sesame Street? ›

One of the most popular “Sesame Street” songs is “1,2,3,4,” a take-off on Feist's 2007 indie hit.

What song is 1234? ›

"1234" is a song from Feist's third studio album, The Reminder. The song was co-written by Feist and Sally Seltmann, an Australian singer-songwriter who also recorded under the stage name New Buffalo.

What time signature has 1 2 3 4? ›

A time signature of 4/4 means count 4 (top number) quarter notes (bottom number) to each bar. So the pulse, or beat, is counted 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and so on.

Why are songs 2 3 minutes long? ›

The root of the "three-minute" length is likely derived from the original format of 78 rpm-speed phonograph records; at about 3 to 5 minutes per side, it's just long enough for the recording of a complete song. The rules of the Eurovision Song Contest do not permit entries to be longer than three minutes.

What are the 3 before 8 songs? ›

All-nighters generally ended with three songs that became known as the '3 before 8': "Time Will Pass You By" by Tobi Legend, "Long After Tonight Is All Over" by Jimmy Radcliffe, and "I'm on My Way" by Dean Parrish. Parrish (born Phil Anastasi) remained active on the Northern soul circuit until his death in 2021.

What does song of songs 1 3 mean? ›

His "oils" (Song of Solomon 1:3) were evidently the lotions he wore. Since the name of a person represented his character (cf. 2 Samuel 7:9), she meant his character, his whole person, was also as pleasing as oil to her and to other people. Her attraction was not due to physical factors alone.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 6447

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.